Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

-Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

-Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

-Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie afgerond is of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

-Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

-Voor intervisie-doeleinden met collega therapeuten waar ik alleen inhoudelijke punten bespreek, geen persoonsgegevens.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 25 jaar bewaard.

 

Reacties zijn gesloten.